Latviski По русский

DATU APSTRĀDE


Datu apstrāde

 • SIA “REIŅU ĪPAŠUMI”, apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula)  prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
 • Pircējam ir jāizmanto, jānorāda un jāsniedz tikai savi personas dati vai to personu dati, kuras viņam ir sniegušas šādus pilnvarojumus. Pircējs, sniedzot informāciju un datus SIA “REIŅU ĪPAŠUMI”, apstiprina, ka viņš ir sniegto personas datu īpašnieks (subjekts) vai persona, kurai ir likumīgi pamatotas tiesības šādus datus sniegt.


 • Sniegtās ziņas (personas datus) SIA “REIŅU ĪPAŠUMI” izmanto tikai Pircēja interesēs ar mērķi sniegt pārdošanas pakalpojumu. Trešajām personām ziņas par Pircēju ir pieejamas tikai  Regulā noteiktajā kārtībā.


 • Ievadot personas datus biļešu iegādes laikā, Pircējs piekrīt, ka SIA “REIŅU ĪPAŠUMI” apstrādā iesniegtos datus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apjomā.


 • SIA „ REIŅU ĪPAŠUMI”  apņemas neatklāt Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot, ja ir saņemta  tieša, nepārprotama Pircēja piekrišana personas datu atklāšanai, kā arī tiesībsargājošām iestādēm Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;


 • SIA „ REIŅU ĪPAŠUMI” saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības prasībām veic Pircēja iesniegto personas datu apstrādi, ar mērķi nodrošināt pārdošanas pakalpojumu. Pārzinis - SIA “REIŅU ĪPAŠUMI”, Vienības gatve 29a-9, Rīga, LV-1004, kontaktinformācija – vienibas29a@gmail.com
 • SIA „ REIŅU ĪPAŠUMI” ar iekšējo organizatorisko un tehnisko līdzekļu palīdzību nodrošina, lai Pircēja sniegtie personas dati SIA „ REIŅU ĪPAŠUMI” tiktu aizsargāti no jebkādām nelikumīgām darbībām: nelikumīgas personas datu maiņas, atklāšanas vai iznīcināšanas, personas identitātes zādzības, krāpšanas, kā arī lai personas datu aizsardzības līmenis atbilstu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.


 • Pircējam, ir tiesības saņemt šādu informāciju:


 • kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);


 • kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;


 • informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.


 • Jebkurš lūgums vai norāde saistībā ar personas datu apstrādi Pircējam ir jāiesniedz SIA „ REIŅU ĪPAŠUMI” privātuma politikā noteiktajā kārtībā. SIA „ REIŅU ĪPAŠUMI” 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja  lūguma saņemšanas sniedz Pircējam motivētu atbildi.


 • Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem.
Komentāri (0)  |  2018-07-06 00:51  |  Skatīts: 772x   

Atpakaļ